Skip to product information
1 of 3

LIPOSOMAL SUPER VITAMIN C WITH ZINC, D3 & CURCUMIN

(2 FL.OZ - 60ML.)
VITAMIN C DẠNG NƯỚC THẨM THẤU 100%

Regular price $49.00 USD
Regular price Sale price $49.00 USD
Sale Sold out

THE BEST LIQUID VITAMIN C IN THE WORLD

• Gentle and Non-Acidic                          
• 100% Vegetarian
• 24-Hour Immune Support
• Total bioavailability
• Super antioxidant
• Best cellular aging protection

SPECIAL PROMOTION

JAPAN • 海からの贈り物

LIPOSOMAL SUPER VITAMIN C DRINK

Introducing the most incredible Super Vitamin C with greatest innovative absorption technique of Liposomal based on the use of phospholipids in lecithin to make it the most absorped in our body.  These phospholipids protect the vitamin C by forming tiny bubbles called liposomes, which are easily absorbed by the body.

This Total Immune Defense Drink Super Vitamin C has a great combination formula of vitamin C, vitamin D3, Zinc and 95% curcuminoid extract which gives the best immune support.

*These statements have not been evaluated by Food & Drug Administration. This product is a dietary supplement and it is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All materials for Lotus by Johnny Dũng is provided for your information only and may not be construed as medical advice or instruction, nor it has all possible information about the products. This information does not assure that all Lotus supplements is safe, effective or appropriate for you.  This information is not individual medical advice or does not substitute for the advice of your health care professional.  Always ask your health care professional for complete information about this products and your specific health needs. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING MEDICAL TREATMENT BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ ON OR ACCESSED THROUGH THIS WEB SITE.   (See Lotus Terms & Conditions.) 

* Những thông tin trong trang mạng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không xem như là việc chẩn đoán hay chữa trị cho bất kỳ một căn bệnh nào.  Tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ và tinh thần, quý vị cần phải được giám định bởi bác sĩ có kiến thức trong việc chữa trị.  Người viết bài cho trang mạng  này hay công ty Lotus By Johnny Dũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra bất cứ một lời khuyên y tế và cũng không quy định bất kỳ một biện pháp nào đề khắc phục một hậu quả nào, đối với người tự điều trị bệnh cho chính mình.

Shipping